Świadectwo przeszkolenia kierowcy jest niezbędnym, prawnym wymogiem dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Tutaj w możemy zapewnić wymagane szkolenie w celu uzyskania certyfikatu szkolenia kierowców, który może również liczyć się do kierowców wymaganych 35 godzin szkolenia dcpc. Prowadzimy zarówno kursy wstępne, jak i przypominające dla wszystkich 9 klas lub możemy zapewnić kurs tylko z wymaganymi modułami. Są to standardy szkolenia, oceny i certyfikacji kierowców pojazdów zawierających towary niebezpieczne, oparte na wymaganiach szkoleniowych określonych w przepisach i umowach międzynarodowych. Treść wyszczególniona w tych tabelach musi być również uwzględniona w materiałach szkoleniowych ośrodków przedłożonych do zatwierdzenia