Chroń swój adres zamieszkania przed wpisaniem do rejestru publicznego i wzmocnij wizerunek firmy dzięki naszemu prestiżowemu adresowi siedziby. Gwarantuje, że Twój adres zamieszkania nie jest wyświetlany w publicznym rejestrze firm i nie można go przeszukiwać na całym świecie. Jeśli wynajmujesz, daje dostęp do adresu, ponieważ wiele umów najmu zabrania używania adresu najmu jako siedziby. Jeśli jesteś nierezydentem, daje to dostęp do adresu, ponieważ siedziba firmy musi znajdować się siedziby musi być fizycznym miejscem, w którym można doręczać dokumenty urzędowe, takie jak poczta i dokumenty sądowe. Adres siedziby nie musi być miejscem prowadzenia działalności firmy, pod warunkiem, że wszystkie oficjalne dokumenty dostarczone na ten adres są widoczne dla dyrektorów firmy. Adres siedziby znajduje się w rejestrze publicznym, gdzie każdy może go bezpłatnie zobaczyć