Możliwość rozliczenia: sprawozdań z audytów, wezwań do zapłaty oraz toczących się sporów podatkowych. 1 Rozporządzenia umożliwia rozliczenie sprawozdań z kontroli, które zostały doręczone podatnikom w terminie do dnia 24 października 2018. Podatnicy przystępujący do tej opcji rozliczenia będą zwolnieni z zapłaty odpowiednich kar i odsetek za zwłokę, które w innym przypadku byłyby należne. W przypadku, gdy raport z audytu dotyczy kilku lat podatkowych, podatnik może rozliczyć się tylko za jeden określony rok3. Ta opcja rozliczenia ma zastosowanie do lat podatkowych określonych w sprawozdaniu z audytu jako nadal podlegających kontroli na dzień 31 grudnia 2018. 4 W celu zapłaty odpowiednich należnych podatków podatnicy nie mogą kompensować ulg podatkowych i strat podatkowych. Odwrotnie, podatnicy, którzy otrzymali ww